Interimsstyret for Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG) gjennomførte sitt første møte fredag 3. juni 2016 i Oslo. Styret er sammensatt av regionale og nasjonale samfunnsaktører som på ulike måter er opptatt av å styrke entreprenørskapskompetansen hos barn og ungdom. Styret har som formål å bidra til at ambisjonene som er lagt for senteret blir realisert, gi råd i utviklingsfasen samt medvirke til at senteret utvikler gode modeller for samvirke og kunnskapsoverføring mellom forskning, grunnopplæringen og arbeidslivet.

-Å utvikle barn og unges entreprenørskapskompetanse er viktig for samfunnet og fremtidens arbeidsplasser, ikke bare for Norge men også internasjonalt, sier styremedlem Vibeke Hammer Madsen. Madsen er administrerende direktør i hovedorganisasjon for norsk næringsliv VIRKE, og har over mange år engasjert seg i entreprenørskap som kompetansemål i grunnopplæringen.

Fremme gründerskap

– Det er viktig å sørge for et enda tettere samspill mellom arbeidslivet og utdanningssektoren om læringsaktiviteter som fremmer gründerskap, og at dette er basert på kunnskap om hvilke metoder som har effekt, legger styremedlem Trine Lise Sundnes til. Sundnes er forbundsleder i arbeidstakerorganisasjonen Handel og Kontor i Norge, og er i likhet med Madsen brennende engasjert i temaet.

Østlandsforskning tok høsten 2015 initiativ til utvikling av Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG) med bakgrunn i instituttets anerkjente kompetanse og mangeårige forskning på entreprenørskap i grunnskole og videregående opplæring.

SEG skal være et internasjonalt orientert, tverrfaglig forskningssenter som utvikler kunnskap om hvordan utdanning må innrettes og gjennomføres for å bidra til at barn og unge utvikler entreprenørskapskompetanse. Dette omfatter både spesifikke entreprenørielle holdninger og ferdigheter, samt generiske ferdigheter som samarbeidsevne og kreativitet. Entreprenørskapsutdanning er også ment å stimulere grunnleggende ferdigheter og læring i fag, å øke elevenes økonomiske ferdigheter (financial literacy), og er et virkemiddel til å gjøre skolen mer praksisorientert samt øke andelen unge som gjennomfører grunnopplæringen. Senteret skal med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap være premissgiver både for nasjonale myndigheter og i den internasjonale debatten om hvordan utdanningssystemet bidrar til å utvikle entreprenørskapskompetanse hos elever.

Viktig ressurs

-Interimsstyret utgjør en særdeles viktig ressurs for utviklingen av senteret, sier direktør i Østlandsforskning, Roger Lian. -Medlemmene besitter en sammensatt kompetanse og nettverk som vil ha betydning for hvordan vi lander innholdet og organiseringen av aktiviteten i senteret, legger han til.

Det er et mål at senteret etableres med oppstart 01.01.2017. Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i Oppland AS har bevilget 0,5 millioner kroner til utviklingsfasen. Stiftelsen Østlandsforskning har tilsvarende gitt 1 million kroner. Det arbeides for å reise ytterligere 6 millioner kroner i grunnkapital for å kunne realisere målene som er satt for SEG. Senteret skal utvikles i et tett samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.

Interimsstyret for SEG utgjør:

Fra venstre: Roger Lian, Susan Lee Nacey (deltok i Morten Ørbecks fravær), Trine Lise Sundnes, Ingrid Guldvik, Jarle Tømmerbakke, Vibeke Hammar Madsen, Øystein Gilje og Vegard Johansen. Marianne Lindheim og Haavard Ingvaldsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Interimsstyret for SEG. Fra venstre: Roger Lian, Susan Lee Nacey (deltok i Morten Ørbecks fravær), Trine Lise Sundnes, Ingrid Guldvik, Jarle Tømmerbakke, Vibeke Hammer Madsen, Øystein Gilje og Vegard Johansen. Marianne Lindheim og Haavard Ingvaldsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Direktør Roger Lian, Østlandsforskning (leder)

Forsker 1 Vegard Johansen, Østlandsforskning

Dekan Ingrid Guldvik, Høgskolen i Lillehammer

Dekan Morten Ørbeck, Høgskolen i Hedmark

Adm.dir. Vibeke Hammer Madsen, VIRKE

Forbundsleder Trine Lise Sundnes, Handel og Kontor i Norge

Senior Advisor Jarle Tømmebakke, JA Europe/UE Norge

Førsteamanuensis Øystein Gilje, Universitetet i Oslo

Spesialrådgiver Marianne Lindheim, KS Norge

Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen, NAV Oppland