På oppdrag fra Hamar kommune skal Østlandsforskning utrede skolestrukturen i Hamar.  Forskerne skal blant annet belyse kommunens og grunnskolens økonomiske rammebetingelser, elevtallsutvikling, organisering av skolene og kostnader ved drift av ulike skoletyper, samfunnsmessige forhold knyttet til skolestruktur og mulige endringstiltak.

Hamar har 9 kommunale skoler på barnetrinnet og 3 kommunale skoler på ungdomstrinnet. I tillegg er det 3 private skoler i kommunen.skole tavle

-Hamar ønsker å utarbeide et kunnskapsgrunnlag der dagens skolestruktur vurderes bredt, forteller prosjektleder Per Kristian Alnes. På grunnlag av dette skal mulige endringstiltak vurderes.

-Skolestrukturendringer forbindes gjerne med skolenedleggelser, men det kan også være endringer av skolekretser eller organisatoriske endringer. Det kan også være endringer i administrativ organisasjonsstruktur eller styringsstruktur uten at antallet skoler i kommunen endres, utdyper han.

Bakgrunnen for utredningen er et innsparingstiltak i skolesektoren på 8-10 millioner kroner i neste handlings- og økonomiplanperiode.  Kommunen har i tillegg et ønske om en kvalitativ gjennomgang av de strukturelle forhold i Hamarskolen med fokus på effektiv skoledrift. Hamar kommune har tidligere gjennomført en gjennomgang av skolestrukturen, men det har aldri blitt gjort en ekstern og forskningsbasert gjennomgang.

Prosjektet avsluttes i desember 2015.