Fra hjemmekontorene rundtomkring i Norge jobber Østlandsforskning disse dagene med ferdigstilling av og fremdrift i diverse prosjekter.

  • Snart oversendes en rapport som identifiserer og beskriver kunnskapsbehov knyttet til betydningen fritidsboligutviklingen har for samfunnsutviklingen i Innlandet. Oppdragsgiver her er Innlandet Fylkeskommune.
  • Winfried Ellingsen og Tor Arnesen er i siste fasen av en utredning knyttet til fritidsboliger i Vestfold og Telemark, der de ser på muligheter og verktøy for økt bruk ved planlegging og utbygging av fritidsboliger.
  • Tonje Lauritzen og Veronica Blumenthal jobber med ferdigstillingen av ‘Evalueringen av Drøftingsteam’ for Vestre-Toten kommune. De evaluerer kommunens tverrfaglige team med fokus på forebyggende arbeid for å sikre en helhetlig tilnærming overfor barn og unge i kommunen.
  • For Nordre Land kommune er Lauritzen og Blumenthal involvert i Evaluering av Kompetanseteam, der de ser på arbeidet til kommunens tverrfaglige team, som skal bidra til å sikre barn, unge og familier rett hjelp til rett tid. Også dette prosjektet ferdigstilles allerede i vår.
  • Tonje Lauritzen er med på et samarbeidsprosjekt som skal se på hvordan kvinner trives i skogsnæringen og hvorfor de ikke blir i næringen etter endt utdanning.

Hør radio-intervjuet om prosjektet Kvinner i Skogbruket her:

 

  • RFF-prosjektet Creatur over halvveis og analyserer nå data fra en spørreundersøkelse rundt delingsøkonomi. De første funn tyder på at pandemien har ikke gjort at vi vil dele mindre. Les mer om delingsøkonomi in koronatider her
  • Forskerne involvert i Horizon2020- prosjektet MATILDE har levert en delrapport om sosiale og økonomiske konsekvenser av innvandring i rurale områder i Norge. Prosjektleder Per Olav Lund og teamet er nå på (delvis) digitalt feltarbeid hvor de intervjuer ledere og ansatte i offentlige og private virksomheter, folkevalgte og engasjerte i veldedige organisasjoner i Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen. Les mer om Matilde her

Interne prosjekter

Flere av våre forskere har vært involvert i et internt prosjekt som har evaluert krisehåndtering etter Covid-19 pandemien ved Høgskolen i Innlandet (våren 2020). Hovedkonklusjonen er at tilfredsheten med kriseledelsen har vært gjennomgående høy og at overgangen til digitale arbeidsformer har fungert tilfredsstillende, men at det også er forbedringspunkter. Erfaringer med digital undervisning varierer. Resultatene fra undersøkelsen blir brukt til å forbedre høgskolens beredskapsledelse.

Vellykket disputas

Veronica Blumenthal disputerte 19. februar digitalt med doktorgradsavhandlingen «You just get sucked into it»: The Immersion Process in Managed Visitor Attractions.

Les mer om hennes forskning her.