Østlandsforsknings medarbeidere har bred evalueringskompetanse og mange års erfaring som eksterne evaluatorer for offentlige og private virksomheter. Tenker din virksomhet på å gjennomføre en egenevaluering av et prosjekt, tiltak eller en utviklingsprosess, kan det være en nyttig investering å benytte den kunnskapen vi har på dette feltet til å kvalitetssikre det dere gjør. Østlandsforskning gir forskningsbasert veiledning og bistand til kommuner, bedrifter, organisasjoner og andre virksomheter som vil evaluere egne prosjekter, tiltak eller utviklingsprosesser. Vi tilbyr skreddersydde fagseminarer, støtte og rådgivning til virksomheter som ønsker å drive med egenevaluering. Vi tilbyr:

Bistand og rådgivning ved gjennomføring av egenevalueringer

Hjelp til å komme i gang

Bistå i utarbeidelsen av et design for innhold og metode for egenevalueringen. Hjelp til å avklare spørsmål som; hva skal evalueres, hvem skal delta i evalueringen, hvordan skal evalueringen gjennomføres, hva skal evalueringen brukes til?

Hjelp til gjennomføring 

Bistå i utarbeidelsen av evalueringsverktøyet. Kvalitetssikre utkast til spørreskjemaer, intervjuguider, loggføringsspørsmål el.a.

Hjelp til analyse

Bistå i analysen av innsamlet datamateriale og foreslå mulige måter å analysere materialet på. Lese gjennom skriftlig utkast til rapport og komme med innspill til endringer i forhold til rapportens form og innhold.

Møtedeltakelse

Delta på møter der egenevalueringen er tema. Forberedelse til møte.

Også løpende konsultasjon ved behov.

Fagseminarer for å komme i gang og ta i bruk evalueringen

Oppstartseminar

For å komme i gang med evalueringsarbeidet kan Østlandsforskning arrangere et oppstartsseminar, som skreddersys med utgangspunkt i det prosjektet/tiltaket som skal evalueres. Seminaret legges opp med praktiske oppgaver knyttet til eget prosjekt og gjennomgang av metoder og teori om evaluering. Seminaret tilbys som halv- eller heldagsseminar.

Hva-nå-seminar 

Hvordan bruke erfaringene fra egenevalueringen til å oppnå varig læring i organisasjonen? Kontinuerlig evalueringsarbeid handler om å bevisstgjøre virksomheter – ansatte og ledelse – om at vi alle kan lære av de erfaringene vi gjør, både som individer og som organisasjon. Østlandsforskning tilbyr et sluttseminar med fokus på hvordan få best mulig nytte av evalueringen gjennom en effektiv implementering av arbeidet.

Evalueringsverktøy

Østlandsforskning gir opplæring i bruk av og bistår i gjennomføringen av ulike evalueringsverktøy, som f.eks.:

  • Spørreundersøkelser
  • Postale spørreundersøkelser
  • Individuelle intervju
  • Fokusgruppeintervju
  • Idèdugnad og work-shops
  • Refleksjonsgrupper
  • Observasjoner

For mer informasjon, ta kontakt med:

Trude Hella Eide

E-post: trude.eide@inn.no

Telefon: 959 232 83