Oppland er et av fylkene i Norge med flest fritidsboliger. Hva slags økonomiske ringvirkninger gir disse?

I 2018 var det i underkant av 52 000 fritidsboliger i Oppland. Fylkeskommunen har som mål å være det fylket i Norge med høyest verdiskaping knyttet til deltidsinnbyggere. Oppland fylkeskommune har derfor innvilget 1 mill.kr til å utvikle kunnskap om verdiskapingen av fritidsboliger og økonomiske virkninger lokalt, kommunalt, regionalt og for samfunnet generelt. Det er Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet som skal utføre kartleggingen.

Økonomiske ringvirkninger

Det er ofte stort fokus på hvor mange penger hytteeierne bruker lokalt. Ofte er tallene for detaljhandelomsetning store, men å handle i supermarkeder gir i utgangspunkt mindre verdiskaping fordi varene kommer utenfra området og tallene betyr lite for den lokale sysselsettingen. Byggevirksomhet i hyttefelter gir derimot større effekt, men dette er avhengig av hvordan utbyggingen organiseres.

Målet er å finne data som kan belyse hva hyttene betyr for den kommunale økonomien, hva de lokaløkonomiske virkninger er og hva hyttene har å si for nærings- og bygdeutviklingen.

Sentrale spørsmål i prosjektet er:

I hvilken grad og på hvilke betingelser kan fritidsboliger støtte opp om eksisterende bosetting og sysselsetting?

I hvilken grad og på hvilke betingelser kan fritidsboliger utvikle og støtte opp om lokal verdiskaping og næringsutvikling?

Kartleggingen skal danne grunnlaget for å studere lokaløkonomiske effekter på kort og lang sikt.

Oppstart av prosjektet er i mars 2019. Prosjektteamet består av Merethe Lerfald (prosjektleder), Birgitta Ericsson, Per Kristian Alnes, Tor Arnesen, Stine Kvamme, Kjell Overvåg og Håvard Teigen.

Lese mer?

En gjennomgang av forskningslitteraturen finner du i rapporten Fritidsbebyggelse- fra byggesak til stedsutvikling

Last ned rapporten Fritidsboliger- tiltak og strategier (fra 2017) her

Hyttebruksundersøkelsene i Rollag (2019) og på Sjusjøen (2018) gir innsikt i hvordan fritidsboligene i Norge brukes