Samarbeid i landbruket – Økonomiske og sosiale effektar av tiltaket

I notatet blir det drøfta korleis utviklingsprosjektet «Samarbeid i landbruket» har nådd målsetjingane om betre økonomi og sosiale forhold i landbruket gjennom ulike samarbeidsløysinger mellom næringsutøvarane. Notatet er ein kortversjon av ØF-rapport nr. 05/1997, som er ein fyldig rapport om evalueringa av prosjektet. Evalueringa konbinerer kvantitativ spørjeundersøking med strukturerte intervju og dokumentanalyser, som blir drøfta… Les mer »