Veiledning i introduksjonsprogrammet. En kvalitativ studie i fem kommuner

Prosjektet er basert på casestudier i kommunene Asker, Rælingen, Stange, Trondheim og Volda. Det er identifisert ti gode grep for veiledning basert på intervjuer og observasjoner i kommunene. De ti gode grepene er presentert i et digitalt veiledningshefte som ligger på KS sine hjemmesider. Datamaterialet som er samlet inn viser at veiledningen i introduksjonsprogrammet handler… Les mer »

Sykepleiestudentene: Er det rom for dem i herberget? Evaluering av en prøveordning for veiledning av sykepleierstudentene i Hedmark fylke 1989/90.

Kontaktsykepleierne på praksisstedene har fått honorar for å gi sykepleierstudentene veiledning. I tillegg har de deltatt i det faglige oppfølgingsprogram på bakgrunn av erfaringene fra prøveordningen drøftes tre modeller for hvordan sykepleierstudentenes praksisstudier kan integreres i helsetjenesten. Hva slags modell man velger er avhengig av om man betrakter veiledningen som en ekstrajobb eller som en… Les mer »