Omstilling i distriktshoteller – nye roller som samfunnshotell? Evaluering av et pilotprosjekt

SIVA har på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) gjennomført et pilotprosjekt med sikte på å omstille overnattingsbedrifter på mindre tettsteder (distriktshoteller). Hovedmålet med piloten var å finne måter å kombinere distriktshotellenes behov for mer sikker og stabil drift med lokalsamfunnenes behov for andre tjenester og tilbud. Tre distriktshoteller i henholdsvis Vågå,… Les mer »

Lokalbefolkningens forhold til turisme: Studier fra 4 norske steder.

Etter en teoretisk gjennomgang av forskning omkring lokalbefolkningens forhold til turisme gir rapporten en analyse av forholdene på fire steder i Norge (Røros, Henningsvær, Ulvik og Vågå). I avslutningskapitlet gis det en oppsummering av resutatene og disse blir diskutert i forhold til utviklingsarbeid i reiselivssektoren.