Samordning av inntaksarbeid ved sykehjem og tildeling av hjemmehjelpstjenester. Forprosjekt

Rapporten kommer, med utgangspunkt i en hjemmebasert modell, med forslag til hvordan inntak til sykehjem og fordeling av kommunale hjemmetjenester kan samordnes. Et nytt tverrfaglig team og hjemmehjelpsgrupper foreslåes som to viktige akser i den videre utbygging av pleie- og omsorgstjenesten i kommunen.