Samordning av tiltak på lokalplanet for utsatte barne- og ungdomsgrupper

Prosjektet søkte å få igang tiltak og bedre rutiner på tvers av etatsgrensene i en mellomstor bykommune. Modell for prosjektet var de danske såkalte SSP-prosjektene. Rapporten skildrer tiltak og rutiner som ble søkt iverksatt. Den drøfter forholdsvis inngående hvilke mekanismer som motvirker somordning og hva som gjøres for å overkomme disse

Fra Ny GIV til varig givende -om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet

Ny Giv har vært en nasjonal satsning igangsatt av Kunnskapsdepartementet for å sikre at flere ungdommer fullfører og består videregående opplæring. Østlandsforskning har på oppdrag fra Kommunesektorens organisasjon (KS) utredet organisering av og erfaringer med samarbeid mellom kommune og fylkeskommunene i forbindelse med Overgangsprosjektet i Ny GIV. Datainnsamlingen har omfattet intervjuer med prosjektledere i samtlige… Les mer »

Pleie- og omsorgsplan for Trysil kommune

Rapporten kartlegger omsorgsressursene i kommunen og ser på hvor det særlig er viktig å styrke tjenestene og å bedre koordingeringen mellom ulike deler av hjelpeapparatet. Den legger fram en modell for organisering av hjemmebasert omsorgstjeneste der både eldre og andre grupper omsorgstrengende er målgruppe. Modellen bugger på samordning mellom de ulike hjelperne i det offentlige… Les mer »