Ulovlig laksefiske, naturoppsyn, rapportering, sekundærdata

Et bedret og standardisert rapporteringssystem fra lakseoppsynet vil kunne få flere positive effekter. Dette vil gi en bedre dokumentasjon av hva oppsynsmidlene utløser av oppsynsaktivitet. Videre vil det kunne gi en langt bedre kunnskap om omfangen av det ulovlige fisket og hvordan dette utviklerseg over tid, og fordeler seg i ulike deler av landet. Viktige… Les mer »