Fritidsfiske i Norge: Endringer 1970 – 1993 og geografiske forskjeller

Rapporten summerer opp befolkningens fritidsvaner med basis i data fra en rekke spørreundersøkelser, og ser spesielt på eventuelle endringer i perioden 1970 – 1993, og lokale og regionale forskjeller i fiskevanene. Det ble avdekket små tidsmessige endringer, men tildels store lokale og regionale forskjeller i folks fiskevaner. By-land, nord-sør og kyst- innlandsdimensjonene innvirket på folks… Les mer »

Med rovdyr og politikk i utmarka. Evaluering av rådgivende utvalg for rovviltforvaltning og forsøk med rovvitnemder

Etter flere år med økende konfliktnivå innen rovviltpolitikken, vedtok Stortinget i sin behandling av St meld 35 (1996-97), «Om rovviltforvaltning», å iverksette forsøk med rovviltnemder, samt en videreføring av rådgivende utvalg for rovviltforvaltning (RUR).Evalueringen vurderer i hvilken grad forsøksordningene bidrar til å finne en balanse mellom to målsettinger i rovviltpolitikken, dvs sikrelevedyktige bestander av jerv… Les mer »

Utmark og samfunn. En innledning og syv oppslag om utmarka

Rapporten er del av et større forskningsprosjekt om “Utmarksbasert næringsutvikling, organisatoriske, forvaltningsmessige og kulturelle utfordringer”. Dette arbeidet har ikke format som en tradisjonell rapport. Publikasjonen består av sju essayistiske oppslag over tema utmark og samfunn, og en innledning. De forskjellige opplagene er i varierende grad avhengige av hverandre ut over det at de alle refererer… Les mer »