Arealplanlegging – et kostnadseffektivt virkemiddel i miljøpolitikken?

Rapporten drøfter om, og i så fall på hvilke områder, det kan være kostnadseffektivt å benytte regulering av arealbruken som et virkemiddel i miljøpolitikken, enten som alternativ eller som supplement til miljøavgifter og andre ordinære miljøpolitiske virkemidler. Hovedfokusert er lagt på transport- og energirelaterte utslipp til luft. Det er altså primært drøftet om det vil… Les mer »

Miljøavgifter på drikkevareemballasje

I rapporten drøftes det faglige grunnlaget for miljøavgifter på drikkevareemballasje samt behovet for endringer i dagens avgiftssystem. Som bakgrunn gis det en beskrivelse og vurdering av utviklingstrekk og nåsituasjon når det gjelder bruken av drikkevareemballasje, offentlige virkemidler på området og innsamlings-/gjenvinningtiltak på bransjenivå. Videre oppsummeres anslag for miljø-kostnader ved ulike sluttdisponeringer av emballasjeavfall. Rapporten presenterer… Les mer »