I rapporten drøftes det faglige grunnlaget for miljøavgifter på drikkevareemballasje samt behovet for endringer i dagens avgiftssystem. Som bakgrunn gis det en beskrivelse og vurdering av utviklingstrekk og nåsituasjon når det gjelder bruken av drikkevareemballasje, offentlige virkemidler på området og innsamlings-/gjenvinningtiltak på bransjenivå. Videre oppsummeres anslag for miljø-kostnader ved ulike sluttdisponeringer av emballasjeavfall. Rapporten presenterer en metode for beregning av optimal avgift på ulike emballasjetyper basert på anslag for relevante miljø- og innsamlingskostnader samt forventet sluttdisponering av ikke-innsamlet/-gjenvunnet emballasje.

Bestill rapport

Miljøavgifter på drikkevareemballasje | (rapportnr. 199709)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 130,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X