Likelønn – et umulig prosjekt? En undersøkelse av likelønnsarbeidet i fire kommuner

Rapporten handler om hvilke politiske og administrative prosesser som fremmer og hemmer likelønnsarbeidet i kommunene. Hovedfokus i studien rettes mot arbeidet for likelønn mellom kvinner og menn. Siden likelønn er en del av likestillingspolitikken, og vanskelig kan isoleres fra denne, retter vi også søkelyset mot arbeidet med likestilling mer generelt. Prosessene er belyst gjennom kvalitative… Les mer »