Friluftslivutøvelse blant den voksne befolkningen – utviklingstrekk og status i 1996

Rapporten ser på utviklingen i friluftslivsdeltakelse blant den voksne norske befolkningen fra 1992, basert på de landsomfattende undersøkelsene som er gjennomført i denne perioden. Rapporten ser også nærmere på deltakelsen i 1996, der fiske og fiskevaner er viet spesiell oppmerksomhet.