Ringvirkninger av kulturfestivaler i Oppland

På oppdrag fra Oppland Fylkeskommune har Østlandsforskning gjennomført en ringvirkningsanalyse av kulturfestivaler. Formålet har vært å klarlegge eksisterende ringvirkninger og identifisere potensial for økte, langsiktige ringvirkninger i regionene som er vertskap for en eller flere større kulturfestivaler. Analysene er gjort med basis i regioninndelingen i Oppland, og med fokus rettet mot økonomiske ringvirkninger festivalene bidrar… Les mer »

Arrangementer og destinasjonsutvikling. Lokalsamfunnsmessige og lokaløkonomiske sider ved kulturfestivaler.

I rapporten presenteres resultatene fra det forskningsarbeidet som er gjort omkring kulturfestivaler i regi av forskningsprosjektet Arrangementer og destinasjonsutvikling. Tre kulturfestivaler på Lillehammer har vært studert som ledd i både kultur- og økonomidelen i prosjektet, nemlig DølaJazz, Vinterspillene og Norsk litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene. Kulturfestivalene fyller et sentralt behov i dagens samfunn, nemlig etter opplevelser av høy… Les mer »