Økonomisk innsparingspotensial for Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. Utredning. Politisk og administrativ ledelse og styring.

I notatet estimeres innsparingspotensialet fra to ulike vinkler. Praktiske konsekvenser som følger med kommunesammenslåing på folkevalgt og administrativt nivå er belyst, og mulige virkninger ved interkommunale samarbeid er drøftet. Notatet konkluderer med et estimert innsparingspotensial i intervallet 7 til 12 mill. kroner.

Innsparingspotensial – politisk og administrativ ledelse og styring

I notatet estimeres innsparingspotensialet fra to ulike vinkler basert på KOSTRA, og en med bakgrunn i samtaler med nøkkelpersoner i kommunene, revisjonen og kontrollutvalgssekretariatene. Praktiske konsekvenser som følger med kommunesammenslåing på folkevalgt og administrativt nivå er belyst, og mulige virkninger av økonomisk og styringsmessige effekter på eierstyring og kontroll med kommunale selskaper er drøftet. Notatet… Les mer »

Retningslinjer for kvalitetsforbedring i Østlandsforskning

Notatet beskriver resultatet av et internt utviklingsprosjekt hvor siktemålet var å komme fram til et system for kvalitetsstyring i Østlandsforskning. De rutinger og normer som er beskrevet skal forstås som retningslinjer for kontinuerlig kvalitetsforbedring i instituttet-. Den overordnede hensikt er å øke instituttets kompetanse og konkurranseevne i forskningsmarkedet.