Miljøvern og OL: Aktører og prosesser i kommuneplanlegging og OL-utbygging i Lillehammer

Rapporten beskriver og analyserer hvordan miljøverninteressene har gjort seg gjeldende i planprosessen omkring OL i Lillehammer. OL-prosjektet følges fra begynnelsen av 1982 og framover til 1990, videre legges det stor vekt på prosessen omkring arealdelen av kommuneplanen i Lillehammer som ble utarbeidet i 1989. Datagrunnlaget er offentlige dokumenter og informantintervjuer.

Byøkologi og kommuneplanlegging

Hvordan kan økologitenkningen tilpasses kommuneplanleggingen? Etter en gjennomgang av økologibegrepet og noen av de økologiske problemene som manifesterer seg i byer, fokuseres det på kommuneplanleggingens utfordringer og muligheter. Notatet avsluttes med noen aktuelle temaer for videre forskning.

Berget som fødte en by. Om Kongsberg og bruk av Gruveåsen.

Rapporten er et innspill til kommunene i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Rapporten er begrenset til å vurdere arealbruk og utvikling i Gruveåsen og området mellom Gruveåsen og bebyggelsen i sentrum. Dette området omfatter blandt annet Kongsberg Sølvverket som er vernet som kulturmiljø.