Mentorordning i landbruket – evaluering av forsøksordningen

Mandatet for evalueringen er gitt av Landbruks- og matdepartementet. Bakgrunnen er at avtalepartene i forbindelse med iverksetting av forsøket med en mentorordning i landbruket, sa at før en beslutter en eventuell videreføring skal ordningen evalueres eksternt og legges fram til jordbruksoppgjøret 2019. Evalueringen er gjennomført i perioden ultimo november 2018 til medio mars 2019.

Evaluering av utviklingsprogrammet for innlandsfiske

Utviklingsprogrammet for innlandsfiske er gjennomført i perioden 2008-2012. Programmet er finansiert over jordbruksavtalen, og avtalepartene deltar i en styringsgruppe. Innen programmet har det vært et særlig fokus på fisketurisme, men også innenlands fiskeoppdrett og næringsfiske. Det er generell tilfredshet med programmets organisering. Programmet har bidratt til økt fokus på innlandsfisk og innlandsfiske. På tross av… Les mer »