Veiledning i introduksjonsprogrammet. En kvalitativ studie i fem kommuner

Prosjektet er basert på casestudier i kommunene Asker, Rælingen, Stange, Trondheim og Volda. Det er identifisert ti gode grep for veiledning basert på intervjuer og observasjoner i kommunene. De ti gode grepene er presentert i et digitalt veiledningshefte som ligger på KS sine hjemmesider. Datamaterialet som er samlet inn viser at veiledningen i introduksjonsprogrammet handler… Les mer »

Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet. Utprøving og følgeevaluering. Rapport fra prosjektets andre fase

Rapporten beskriver utprøving av ulike samarbeidsmodeller som integrerer språkpraksis og arbeidstrening, i kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker og Hamar. Dette er andre fase i et treårig prosjekt, og utprøvingen er evaluert og sammenfattet i denne rapporten.I rapporten argumenterer vi for at det i større grad må tilrettelegges for fagretting av introduksjonsprogrammet. ØF Rapport nr 2016/04 Samarbeid… Les mer »

Introduksjonsprogrammet ved Nordre Land læringssenter. En studie av ansatte og samarbeidspartneres erfaringer

Rapporten presenterer resultater fra en intervjustudie blant ansatte ved og samarbeidspartnere til Nordre Land læringssenter. Undersøkelsen er en del av prosjektet «Hva fremmer og hemmer kvalifiseringsarbeidet ved Nordre Land læringssenter». Rapporten er konsentrert om to forhold: For det første gis det en gjennomgang av tiltakene i Introduksjonsprogrammet og erfaringene informantene har med disse tiltakene. For… Les mer »