Tre kommuners integreringsinnsats. Dokumentasjon av det kommunale integreringsarbeidet i forbindelse med introduksjonsprogrammet i Nordre Land, Vågå og Sel kommune

Dette notatet gir en utførlig beskrivelse og dokumentasjon av tre kommuners lokale integreringsarbeid i forbindelse med introduksjonsprogrammet slik det fremstår gjennom plandokumenter og sentrale aktørers beskrivelser av sitt arbeid i kommunal tjenesteyting. Notatet ønsker å besvare følgende hovedspørsmål: Hvordan jobber kommunene med integreringen av flyktninger i oppstart, underveis og i overgangen fra introduksjonsprogrammet til ordinært… Les mer »

Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet – drivere, barrierer og mulighetsrom. Rapport fra prosjektets første fase

Denne rapporten har sett på drivere, barrierer og mulighetsrom for samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet med utgangspunkt i en kartlegging av organisering og samarbeid i fire casekommuner: Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar. Dette er fire kommuner med mange likhetstrekk når det gjelder størrelse, næringsstruktur og befolkningssammensetning. Samtidig viser kartleggingen at det er stor variasjon i… Les mer »