Høyere utdanning i innlandet

Høyere utdanning i Hedmark og Oppland vurderes med hensyn til framtidig organisering og styring. Det foreslås et høyskolesystem for innlandet med bl.a. færre høyskoler og større fagmiljøer.

Høyere utdanning i Oppland

En analyse av status innen høyere utdanning i Oppland og skisser til strategier for utviklingen fremover. Notatet drøfter samspillet mellom studiemarked og arbeidsmarked og forholdet mellom høyere utdanning og mobilitet.

Med kunnskap skal landet bygges. Kvartærsektorens framvekst i Norge 1970-1985

Rapporten gir en gjennomgang av den regionale utvikling for det som defineres som kvartærsektoren, dvs. høyere utdanning, forskning og utviklingsarbeide, samt konsulentnæringen. Innledningsvis blir dette plasert inn i en historisk og begrepsmessig ramme. I den avsluttende delen gis ansatser til en lokaliseringsteori for kvatære næringer.

Entreprenørskap i utdanningen-samfunnseffekter

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning og Østlandsforskning fikk våren 2010 i oppdrag å gjennomføre en følgeforskning av entreprenørskap i utdanningen (EiU) i perioden 2010-2014. Arbeidet er organisert i fem delprosjekter, og denne rapporten er resultatet av delprosjekt 5: ”Samfunnseffekter».

Innlandet 2030: Kunnskapsmessig infrastruktur

Notatet gir først en kort oversikt over den kunnskapsmessige infrastrukturen i Innlandet og hvordan denne har utviklet seg i løpet av de siste tiårene. Etter dette drøftes faktorer som kan bli bestemmende for den framtidige kunnskapsutviklingen i regionen. Deretter presenteres tre scenarier for Innlandet med et fokus på høyere utdanning og forskning. På bakgrunn av… Les mer »