En studie av fylkesmannsembetenes roller ved iverksettingen av kommunelovens regler om kjønnskvotering

Kampen om kjønnskvotering på lokalnivået utspiller seg i spenningsfeltet mellom statlig styring og lokalt selvstyre. Gjennom regler i kommuneloven har sentrale myndigheter intensjoner om å skape en jevnere kjønnsfordeling i politiske utvalg. Fylkesmannen har veiledningsansvar og plikt til å kontrollere at de ”nye” reglene blir gjennomført, men hun/han har ikke lenger automatisk kontroll overfor kommunene…. Les mer »