Kampen om kjønnskvotering på lokalnivået utspiller seg i spenningsfeltet mellom statlig styring og lokalt selvstyre. Gjennom regler i kommuneloven har sentrale myndigheter intensjoner om å skape en jevnere kjønnsfordeling i politiske utvalg. Fylkesmannen har veiledningsansvar og plikt til å kontrollere at de ”nye” reglene blir gjennomført, men hun/han har ikke lenger automatisk kontroll overfor kommunene. Blant fylkesmennene er det ulike vurderinger omkring hvor sterkt de skal engasjere seg som kontrollør overfor lokale aktører. De fleste embetene driver en desentralisert politikk hvor de overlater iverksettingen av kvoteringsreglene i størst grad til kommunenivået, mens enkelte embeter har utviklet en praksis for å ivareta sentrale myndigheters intensjoner med loven. Forskjellene avhenger bl.a. av holdninger til likestilling og kjønnskvotering blant ledere og byråkrater hos fylkesmannen.

Bestill rapport

En studie av fylkesmannsembetenes roller ved iverksettingen av kommunelovens regler om kjønnskvotering | (rapportnr. 199922)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 75,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X