Forsterket innsats? Evaluering av fem arbeidskontorers iverksetting av den forsterkede innsatsen for langtidsledige i alderensgruppa 20-24 år.

Rapporten er en evaluering av fem arbeidskontorers iverksetting av tilbudsgarantien for unge langtidsledige 20-25 åringer. Den inneholder en kort gjennomgang av bakgrunnen for garantien og av teorier om iverksetting av offentlig politikk. Deretter presenteres kvalitative studier av iverksettingen av garantien ved arbeidskontorene i Kristiansund, Lillehammer, Gamle Christiania, Lørenskog og Harstad. Undersøkelsen viser at arbeidsmarkedsetaten har… Les mer »

En studie av fylkesmannsembetenes roller ved iverksettingen av kommunelovens regler om kjønnskvotering

Kampen om kjønnskvotering på lokalnivået utspiller seg i spenningsfeltet mellom statlig styring og lokalt selvstyre. Gjennom regler i kommuneloven har sentrale myndigheter intensjoner om å skape en jevnere kjønnsfordeling i politiske utvalg. Fylkesmannen har veiledningsansvar og plikt til å kontrollere at de ”nye” reglene blir gjennomført, men hun/han har ikke lenger automatisk kontroll overfor kommunene…. Les mer »