En studie av fylkesmannsembetenes roller ved iverksettingen av kommunelovens regler om kjønnskvotering

Kampen om kjønnskvotering på lokalnivået utspiller seg i spenningsfeltet mellom statlig styring og lokalt selvstyre. Gjennom regler i kommuneloven har sentrale myndigheter intensjoner om å skape en jevnere kjønnsfordeling i politiske utvalg. Fylkesmannen har veiledningsansvar og plikt til å kontrollere at de ”nye” reglene blir gjennomført, men hun/han har ikke lenger automatisk kontroll overfor kommunene…. Les mer »

Villreinnemndene – en evaluering av deres struktur og funksjon

I prosjektet evalueres villreinnemndene, spesielt på bakgrunn av endringer fra 2007 i deres struktur og funksjon. Materialet er basert på e-post undersøkelser til en rekke aktører samt telefonintervjuer. Hovedtrekket er at villreinnemndene har gjort en bra jobb. 40 % av medlemmene uteblir fra ett eller flere årlige møter i samla nemnd. Alle nemndene har lønnet… Les mer »

Mellom formalisme og feminisme En studie av kommunelovens bestemmelser om kjønnskvotering

Regler om kjønnskvotering ble hjemlet i Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107. Kvoteringsreglene krever at minst 40% av hvert kjønn skal være representert i politiske utvalg. Intensjonen med loven er å oppnå mer lik fordeling av kvinner og menn i kommunale utvalg, særlig med tanke på å øke kvinnerepresentasjonen. Studien… Les mer »