Lutter velvilje, men mye gjenstår. Politisk deltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser

Rapporten belyser hvilke forhold som fremmer og hemmer politisk deltakelse blant funksjonshemmete. Studien bygger på kvalitative intervju med tre grupper av informanter; lokallagsledere og generalsekretærene i politiske partier, representanter for interesseorganisasjoner og folkevalgte med nedsatt funksjonsevne, til sammen 29 personer. Informantene fra politiske partier uttrykker velvilje over funksjonshemmete folkevalgte, men partiene har i liten grad… Les mer »

Forskernettverk for kjønnsperspektiver i forskning om funksjonshemming. Erfaringer fra det nordiske nettverket ”Gender and Disability” og planer for etablering av et norsk forskernettverk.

Rapporten oppsummerer erfaringene fra det nordiske forskernettverket ”Gender and Disability”, samt status på forskningsfeltet og drøfter behovet og planene for et tilsvarende norsk forskernettverk. Studien bygger på intervjuer med lederne av nettverket, samt et utvalg av nettverksdeltakere og på dokument- og litteraturstudier. Det nordiske nettverket har fungert som et løst og uformelt nettverk. Det har… Les mer »