Vil vi opp? – Omsetning av fritidsbygg i sonen mellom skog og fjell

Østlandsforskning har på oppdrag fra Klima- og moderniseringsdepartmentet identifisere og analysert mulige sammenhenger i markedet for omsetning av fritidsbygg og skoggrenser. Er omsetningsomfang og omsetningsbeløp gjennomgående høyere jo nærmere eller over skoggrensen objektene er lokalisert? Analyseområdet er det indre fjellområdet med til sammen 113 (2919)-kommuner i Sør-Norge sør for Trøndelag Fylke. Studien konkluderer med at… Les mer »

Fritidsboliger og fritidseiendommer i omland til Oslo, Trondheim og Tromsø

Notatet er en analyse og presentasjon av data om fritidsboliger og fritids-eiendommer fra GAB-registeret med hjelp av kartfestede data og GIS-analyseverktøy. Det er gitt korte kommentarer og noen korte drøftinger på enkelte tema. I hovedsak behandler notatet situasjon og utvikling i om-land til Oslo, Trondheim og Tromsø – definert som en sirkel med radius 200… Les mer »