Fagutvalgets egenevaluering 27.11.1996. Forskningsprogrammet

Som ledd i avslutningen av delprogrammet EFFEN SYSTEMDRIFT, har fagutvalget evaluert sin virksomhet. Dette ble gjennomført 27.11.96 som en intern prosess. I dette notatet oppsummeres resultatet av prosessen.

Forsknings og utviklingsarbeid i Oppland

Kartlegging av forskning og utviklingsarbeid i Oppland. FoU og regional utvikling, strategier for FoU i Oppland

Innlandet 2030: Kunnskapsmessig infrastruktur

Notatet gir først en kort oversikt over den kunnskapsmessige infrastrukturen i Innlandet og hvordan denne har utviklet seg i løpet av de siste tiårene. Etter dette drøftes faktorer som kan bli bestemmende for den framtidige kunnskapsutviklingen i regionen. Deretter presenteres tre scenarier for Innlandet med et fokus på høyere utdanning og forskning. På bakgrunn av… Les mer »

Alliansen for bioenergiforskning i Innlandet – Organisering og faglig aktivitet

Dette notatet redegjør for resultatene fra arbeidet med to forprosjekter om hhv. Samarbeidsalliansen for bioenergiforskning i Innlandet og Kombinerte produksjoner basert på Innlandets bioenergiressurser. Forprosjektene er finansiert av deltakende parter og med kvalifiseringsstøtte fra RFF-Innlandet. I notatet foreslås det formelt etablert en samarbeidsallianse (Allbio) og det skisseres aktuelt innhold og organisering. Alliansens etablering og nettverksaktiviteter… Les mer »