Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene – 1 – Prosjektavgrensning og metoder

Østlandsforskning (ØF) har fått i oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) å underveisrapportere og evaluere prosjektet «Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene». Dette prosjektet ble iverksatt av DN i forbindelse med omleggingen av forvaltningen av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene, og skal vare i 4 år fra 1996. I dette notatet gis det… Les mer »

Maten og matressursene i Gudbrandsdalen – historiske hovedtrekk siden steinalderen

Rapporten gir hovedtrekk i den historiske utvikling av maten og matres-sursene i Gudbrandsdalen. Det tas utgangspunkt i at maten utvikles i et samspill med klima og landskap, den generelle samfunnsutviklingen og enkeltindividenes oppfinnsomhet. Gudbrandsdalens plassering på kloden har gitt grunnlag for en forrådskultur og dagens produkter fra Gudbrandsdalsmat gjenspeiler denne. Det vises hvordan de store… Les mer »