Omfordeling av HVPU-midler

Ordning for beregning av utgifter til spesialiserte tjenester modell for omfordeling av HVPU-midler. ØF-notatet er første publikasjon i forsøksprosjektet: «Fra særomsorg til kommunalt ansvar som gjennomføres i 5 kommuner i Hedmark og Oppland fylker. Bakgrunnen for prosjektet er St.meld. 67 (86-87) og gjennomføringen av reformen.