Ny E6 i Nord-Fron. Konsekvenser for nytt planlagt vegserviceanlegg i Lomoen i Vinstra og for Kvam sentrum

apporten tar opp en del konsekvenser av omleggingen av E6 gjennom Nord-Fron kommune. Dels planlegges det et nytt vegserviceanlegg med servicefunksjoner for tungtransporten i Lomoen. I den forbindelse drøftes noen forutsetninger og konsekvenser. Den nye E6-traséen blir lagt helt utenom Kvam sentrum, som den nå går igjennom. Den andre hoveddelen av rapporten går derfor igjennom… Les mer »

Trafikk på E6 generert av reiselivet og fritidsboliger i Gudbrandsdalen, Ringsaker og Trysil

Det er gjennomført estimater for hvor stor trafikk reiselivsbedriftene og de private fritidsboligene genererer på E6 gjennom Oppland og Hedmark. Estimatene er gjort med utgagnspunkt i gjestedøgnstall, antall fritidsboli-ger og antall besøk, samt forutsetninger om oppholdslengde, antall personer pr. bil mv. Resultatene er presentert i tabeller og kart, med kortfattede kommentarer.