Kommuner med befolkningsnedgang

Denne rapporten inneholder en gjennomgang av norsk, svensk og dansk litteratur om kommuner med befolkningsnedgang. Rapporten gir oversikt over hvilke strategier, planer og tiltak som disse kommunene har i forhold til synkende folketall. Den peker også på behov for mer forskning på feltet.

Undersøkelse blant de som løste fisketrygdavgiften i 1992.

For å få bedre kunnskap om de som betalte fisketrygdavgiften ble det i 1992 utformet en kort spørreundersøkelse med 6 spørsmål på baksiden av innbetalingsblanketten for fisketrygdavgiften. 47 934 skjema ble lest optisk og av disse var 57,9% lesbare og hadde besvart ett eller flere spørsmål. Det var 9,2% kvinner blant respondentene, og en overvekt… Les mer »

Uttynningssamfunnet

Det er grunn til å tro at betydelige deler av Norge kommer til å oppleve en demografisk uttynning i åra som kommer, særlig områder som ligger langt fra større sentra og har forholdsvis grissen bosetting fra før. Uttynningen vil blant annet kunne bidra til at det blir færre arbeidsplasser og inntekstmuligheter, redusert servicetilbud, dårligere foreningstilbud… Les mer »

Framtid for Østfold. Nye scenarier 2020

Rapporten er et innspill til fylkesplanprosessen for den kommende perioden. Rapporten drøfter den aktuelle situasjonen i Østfold når det gjelder demografi og bosetting, økonomi og økologi, regiondannelser og regiontilhørighet, og utsikter inn i den kommende perioden. Deretter drøftes to alternative utviklingsveier, i scenarioform. Rapporten av sluttes med noen betraktninger om politikk og planlegging i ”det… Les mer »

Indikatorer for næringsstruktur og demografisk utvikling i Åmot

Etter konkursen ved Rena Kartonfabrik ble Åmot kommune i 1999 gitt omstillingsstatus for en periode på inntil 6 år (2001 – 2006). I notatet presenteres indikatorer for demografisk utvikling, sysselsetting og ”robust næringsstruktur” i Åmot i omstillingsperioden. Indikatorene er basert på lett tilgjengelige data som oppdateres jevnlig, i hovedsak hentet fra SSBs statistikkbank.