Norsk friluftsliv – på randen av modernisering?

I rapporten blir mulige framtidige endringer i nordmenns friluftslivutøvelse vurdert. Friluftslivet synes å være preget både av stabilitet og endringer. De stabile trekkene er knyttet til den store oppslutningen frilusftliv har i befolkningen, både i form av mange utøvere og uttrykt interesse. På den andre siden har en sett betydelige endringer innen friluftslivet de siste… Les mer »

Turisters forhold til steder. En analyse av turisters besøksmotiver, aktivitets- og reiseadferd, basert på casestudier av Risør, Røros, Hovden og Lofoten.

Turisters besøksmotiver, aktivitetsadferd, samt stedets funksjon i forhold til turistenes reiseopplegg forøvrig, er tre dimensjoner som belyser turisters forhold til et vertsstedsted. I prosjektet har vi analysert turisters stedsspesifikke relasjoner på basis av en slik tredelt tilnærming. Som konkrete analyseobjekter har vi valgt de fire stedene Risør, Bykle, Røros og Lofoten. Gjennom analysene fremkommer det… Les mer »

Evaluering av Barnas stasjon Blå Kors

Barnas stasjon er et forebyggende tiltak for småbarnsfamilier med psykiske og/eller rusrelaterte problemer i regi av Blå Kors. Å lykkes med å etablere stasjoner slik at de blir varige tiltak, er høyt prioritert for Blå Kors. Pr i dag er det tre Barnas stasjoner; Fredrikstad, Trondheim og Hamar hvor Østlandsforskning (ØF) har gjennomført sitt feltarbeid…. Les mer »