I Norge har det opp gjennom årene vært utvist stor politisk vilje til å satse på spredt bosetting i levedyktige regioner. Kulturelle og kreative næringenes geografi og dynamikk utenfor Oslo viser at grunnlaget for å satse på disse næringer i mange regioner allerede er til stede.
Dette viser den ferske rapporten ‘Der ingen skulle tru… regionaløkonomisk geografi av kreative og kulturelle næringer lokalisert utenfor Oslo’, som Iveta Malasevska og Birgitta Ericsson, har skrevet på oppdrag av Kunnskapsverket – nasjonalt senter for kulturelle næringer, som også er tilknyttet Høgskolen i Innlandet.

Vidstrakt utsyn over landet

I 2016 utgjorde verdiskapingen i kreative næringene cirka 38 milliarder kroner. Av dette ble 40 prosent skapt i foretak lokalisert utenfor Osloregionen. Foretakene utenfor Oslo er mange, mindre og spredt over et større område. Det gjør at de blir mindre synlige og får mindre oppmerksomhet – i alle fall sett fra Oslo. Det er imidlertid grunn til å poengtere at utsynet fra Oslo ikke alltid gir et vidstrakt utsyn over landet, skriver forskerne.

I perioden 2007 – 2016 har det vært en vekst i verdiskapingen i kreative og kulturelle næringer utenfor Oslo pa? 62 prosent. Veksten er registrert i alle bransjene som utgjør kreative næringene: arkitektur, annonse og reklame, drift av biblioteker, arkiver, museer og andre kulturvirksomheter, film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, radio og foto, forlagsvirksomheter, musikk, utøvende og kunstneriske virksomheter, programvare for dataspill og spesialiserte designvirksomheter.

Noen funn

Bergen, Trondheim og Stavanger/Sandnes har den største verdiskapingen totalt utenfor Oslo, mens Lillehammer, Bergen og Rjukan  har den største verdiskapingen pr. innbygger. Der tar altså næringene en større plass i den lokale økonomien.

Trondheim og Lillehammer viser seg som (i tillegg til Bergen) klynger i film- og fjernsyns­bransjen. I Rjukan drar arkivene og museer opp verdiskapingen betydelig, framfor alt med utgangspunkt i Industriarbeidermuseet.

Størst vekst har det vært i kategorien dataspill med 2024% vekst i perioden 2007-2016. Her har særlig Bergen, Hamar og Oppdal etablert seg som viktige clustere for denne bransjen.

Alle Kunnskapsverkets publikasjoner der Østlandsforskning har vært involvert i de siste årene, finner du her

At kulturelle aktiviteter kan gi store økonomiske gevinster, viser en annen rapport som Samfunnsøkonomisk Analyse og Østlandsforskning nylig publiserte.

Les rapporten Ringvirkninger av kulturelle aktiviteter i Møre og Romsdal her