På oppdrag fra Norges Golfforbund er det utviklet et verktøy som kan bidra til å måle golfklubbers/-anleggs samfunnsmessige betydning i lokalsamfunnet. Verktøyet skal ha en lav brukerterskel og de nødvendi-ge dataene som inngår skal være lett tilgjengelig. Fokus er rettet mot finansiering av golfvirksomheten, pengestrømmer mellom virksomheten og det offentlige, aktivitetsnivå, samarbeid med lokale aktører og sysselsetting/frivillig arbeid. Verktøyet omfatter ikke ringvirkningsanaly-ser og de helsemessige aspekter ved et golfanlegg. Dette verktøyet vil gi en form for dokumentasjon og samtidig bidra til en synliggjøring og bevisstgjøring av den samfunnsmessige betydningen slike klub-ber/anlegg har i et lokalsamfunn. Verktøyet vil i tillegg gi grunnlag for å følge med på utviklingen i enkelte faktorer over tid. Dette vil også bidra til økt bevisstgjøring.

Bestill rapport

Verktøy for Golfklubber | (rapportnr. 200817)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 110,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X