Sosialsentertjenesten i Oslo kommune har gjennomført et større prosjekt (PUSO=Program for Utvikling av Sosialsentertjenesten i Oslo) med vekt på målstyring og interne data med en ekstern evaluering. Den foreliggende rapporten presenterer resultatene fra denne eksterne evlueringa som er foretatt av Østlandsforskning. Rapporten bygger på fem ulike datasett. Vi har gjennomført kvalitative klientintervjuer ved fire sosialsentre, og intervjuer med et utvalg ansatte de samme stedene. Her har også personalet registrert tidsbruken i en normaluke. I tillegg har vi bedt alle sosialsentrene behandle to fiktive støndassaker, for å se hvor enhetlig sosialtjenesten nå er blitt. Vårt siste datasett er resultatene fra en spørreundersøkelse hvor alle ansatte i tjenesten ble bedt om å svare på spørsmål både om PUSO og sin nåværende arbeidssituasjon. Resultatene viser at det er grunn til å anta at PUSO har bidratt til å trekke sosialtjenesten i Oslo i retning av de oppsatte målene, samtidig som det er mange utfordringer igjen å ta fatt i. Noen av de problemer vi påpeker i denne forbindelse blir ikke så lett synliggjort med de resultatmål som har vært benyttet.

Bestill rapport

Sosialsentertjenesten i Oslo – og PUSO | (rapportnr. 199417)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X