Evalueringen gir en vurdering av hvordan ny ledelsesstruktur i de videregående skoler i Oppland oppleves av ulike grupper i skolen, og det gis anbefalinger om forbedringer. Ledelsesstrukturen ble innført i 1997 og består av et nivå mellomledere under rektor, med ansvar for personal, økonomi og pedagogisk ledelse i sine avdelinger. Rektor skulle få frigjort tid til å arbeide mer med strategisk ledelse. Evalueringen viser at den nye strukturen har blitt tilpasset forskjellig på skolene med ulike støttefunksjoner under mellomledernivået. Strukturen har fått stor grad av aksept, men det påpekes betydelige mangler og svakheter. Det er stor grad av enighet blant ledere og pedagogisk personale om at det faglig/pedagogiske området ikke ivaretas godt nok. Mellomlederne selv synes arbeidsmengden er for stor. Mange oppgaver lederne hadde før da de var inspektører og hovedlærere er tatt med over i den nye lederfunksjonen. Når det gjelder personalledelse opplever personalet at det er kortere vei å gå, men det er flere personaloppgaver som ønskes ivaretatt bedre.

Bestill rapport

Skoleledelse i endring – en evaluering av ny ledelsesstruktur i videregående skoler i Oppland | (rapportnr. 200004)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X