Rapporten beskriver resultater fra en undersøkelse blant 10, klassinger i to regioner i Oppland, hvor vi har kartlagt nærmere hvorfor ungdom velger det utdanningstilbudet de gjør i videregående skole, hvorfor valg som tas er såpass tydelig kjønnsbestemt, og hva som generelt påvirker valgene som tas. Undersøkelsen bekrefter funn gjort i andre undersøkelser som viser at elevenes valg begrunnes særlig utfra interesse for fagområdet. Elevene oppfatter sitt valg som selvstendig, men samtidig ser vi at valgene har klar sammenheng med foreldrenes utdannings- og yrkesbakgrunn. Elevene er generelt fornøyd med den informasjon og rådgivning de har fått, og det ser ut til at ulike elevgrupper har noe forskjellige behov for slike tiltak. Det framkommer ulike holdninger til utradisjonelle valg, og det er på flere områder klare kjønnsforskjeller. Vi mener det er viktig at informasjon og rådgivning gir rom for at elevene kan få reflektere over sine egne valg og at de veiledes til å forstå sine valg i en helhetlig sammenheng hvor også deres egen bakgrunn inngår.

Bestill rapport

Bevisste utdanningsvalg? Resultater fra en undersøkelse i Oppland. | (rapportnr. 199823)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X