Rapporten sammenfatter et forprosjekt om utmarksbeite i Oppland i forhold til annen utnytting av utmarka. Dagens situasjon beskrives; omfang, konfliktområder og behandling i kommunal planlegging. Avslutningsvis skisseres opplegg for et hovedprosjekt. Bruk av utmarksbeite er omfattende i saueholdet i Oppland, og mange steder avgjørende for næringa. Ulike konfliktområder er: 1) mellom beitebrukerne og kommunale myndigheter, 2) innbyrdes mellom beitebrukere, og 3) mellom beitebrukerne og andre brukere av utmarka. Det varierer om dette er problemområder som kan løses lokalt, om de kan løses internt i næringen eller om andre interesser må involveres. Hovedprosjektet skal gjennomføre planprosesser for utmarksbruk der beitebruken er i fokus. Rettighetshaverne skal være hovedansvarlig for framdrift og oppfølging av planene, med deltagelse av kommunen og av andre berørte, så som hytteeiere, reiselivsnæring og friluftslivet. Resultatet skal være en utmarks- og beiteplan det ikke er konflikter knyttet til, som alle er informert om og vil følge opp.

Bestill rapport

Næringsmessig bruk av utmarka i Oppland: Beitebruk i forhold til andre næringsinteresser | (rapportnr. 199914)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 250,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X