Næringsmessig bruk av utmarka i Oppland

Dette er sluttrapporten i et hovedprosjekt – «Næringsmessig bruk av utmark i Oppland» – hvor Oppland bonde- og småbrukarlag, Oppland bondelag og Oppland sau- og geitalslag har vært oppdragsgivere. Formålet med hovedprosjektet har vært å utvikle måter for å styrke beitenæringa sitt engasjement i plan- og beslutningsprosesser som styrer arealdisponering og bruk av utmark. Prosjektet… Les mer »

Utmarksnæringer – begrep og bruk i LNFR-områder på Hardangervidda

Det er gjennomført en analyse av og gitt anbefalinger for saksbehandling av A-landbrukets-utmarksnæring og B-annen-utmarksnæring etter plan og bygningsloven med utgangspunkt i Regional plan for Hardangervidda og beslektede planverk. Prosjekt nummer: 1290 Sammendrag av rapporten kan lastes ned her: sammendrag-042015  

Næringsmessig bruk av utmarka i Oppland: Beitebruk i forhold til andre næringsinteresser

Rapporten sammenfatter et forprosjekt om utmarksbeite i Oppland i forhold til annen utnytting av utmarka. Dagens situasjon beskrives; omfang, konfliktområder og behandling i kommunal planlegging. Avslutningsvis skisseres opplegg for et hovedprosjekt. Bruk av utmarksbeite er omfattende i saueholdet i Oppland, og mange steder avgjørende for næringa. Ulike konfliktområder er: 1) mellom beitebrukerne og kommunale myndigheter,… Les mer »

Med rovdyr og politikk i utmarka. Evaluering av rådgivende utvalg for rovviltforvaltning og forsøk med rovvitnemder

Etter flere år med økende konfliktnivå innen rovviltpolitikken, vedtok Stortinget i sin behandling av St meld 35 (1996-97), «Om rovviltforvaltning», å iverksette forsøk med rovviltnemder, samt en videreføring av rådgivende utvalg for rovviltforvaltning (RUR).Evalueringen vurderer i hvilken grad forsøksordningene bidrar til å finne en balanse mellom to målsettinger i rovviltpolitikken, dvs sikrelevedyktige bestander av jerv… Les mer »

Utmarksbaserte næringer – utviklingsmodeller og lokal økonomi

Rapporten drøfter hva ulike former for reiselivsmessig utnytting av utmarka kan gi av lokal sysselsetting og verdiskaping. Rapporten bygger på case-studier i Stor-Elvdal, Bjorli og Ringsakerfjellet. Stor-Elvdal har basert seg på lokale aktører, jakt, fiske og tradisjonelt friluftsliv, og utbygging av hytter med enkel standard. Bjorli har alpinanlegg og hoteller bygd opp og eid av… Les mer »