Rapporten er en evaluering av et etterutdanningskurs i tverrfaglig samarbeid i oppvekstsektoren for et utvalg kommuner i Oppland. Resultatene viser at deltakerene generelt sett var godt fornøyde med kursets innhold, og spesielt med det prosessorienterte opplegget, samt med den faglige og administrative kursledelsen. Kursdeltakerne vurderte nytteeffekten på individ- og gruppenivå som større enn på kommunenivå. Noen kommuner oppnådde noen endringer på det organisatoriske nivået og noe økt aktivitet på oppvekstområdet. Kommunegruppene sett under ett, klarte i varierende grad å oppnå målsettingen med den arbeidsoppgaven de hadde satt seg.

Bestill rapport

Etterutdanning i tverrfaglig samarbeid i oppvekstsektoren – et nyttig verktøy for kommunene? | (rapportnr. 199919)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 73,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X