Velferd, organisasjon og kommunalforskning (VOK)

VOK- gruppa består av åtte forskere med bakgrunn i fagene sosiologi, sosialantropologi, pedagogikk, samfunnsplanlegging og statsvitenskap. Vi er opptatt av å få til et nært samarbeid med oppdragsgivere for å utvikle relevante problemstillinger, og vi søker å formidle forsknings- og prosessresultater på hensiktsmessige måter slik at kunnskapen kan brukes i utviklings- og omstillingsprosesser i organisasjonene.

VOK-gruppa arbeider innenfor følgende fagområder:

Folkehelse og sykefravær: Velferdsforskning har siden etableringen vært et viktig forskningsfelt ved ØF. I de senere årene har vi hatt mest fokus på forebyggende helsearbeid og arbeidet mest med store folkehelseundersøkelser og med problemstillinger knyttet til sykefraværsproblematikk. Vi har et tett samarbeid med Høgskolen i Innlandet innenfor dette forskningstemaet.

Samhandling og innovasjon i velferdstjenestene: Vi arbeider med problemstillinger knyttet til samhandling, samarbeid og innovasjon i offentlig og privat tjenesteyting, blant annet gjennom å utvikle et tettere samarbeid med regionens høgskoler. I 2015 har vi startet opp et treårig forskningsprosjekt finansiert gjennom FARVE-midler, hvor målet er å identifisere barriere og muligheter knyttet til institusjonelt samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet for innvandrere.

Entreprenørskap i opplæringen: Entreprenørskap i opplæringa er et forskningsfelt som vi har drevet med siden 2005. Vi har en betydelig posisjon når det gjelder forskning på entreprenørskap i barneskole, videregående skole og høyere utdanning. Dette er ett av de områdene hvor vi både jobber med regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter. I 2014 fikk vi ansvaret med å lede forskningsdelen av EU-prosjektet «Innovation Cluster for Entrepreneurship Education» (ICEE) som omfatter 20 videregående skoler i fem europeiske land (Belgia, Estland, Finland, Italia og Latvia). Vi har over flere år samarbeidet med Ungt entreprenørskap i Norge (UE), og med moderorganisasjonen i Europa (JA-YE) som også er ansvarlig for ICEE-prosjektet.

Mangfold i organisasjoner: Innenfor mangfoldsfeltet har vi siden 2008 hatt Forsvaret som oppdragsgiver i ulike prosjekter. Vi har etablert en betydelig kunnskapsbase med bakgrunn i oppdrag for Forsvaret, hvor vi undersøker sammenhengen mellom sosialiserings- og rekrutteringsrutiner og utviklingen av mangfold i organisasjonen. Man kan innta ulike perspektiver på mangfold i organisasjoner, hvor det blant annet skilles mellom det å ha et mangfold og det å bruke et mangfold. Vi er primært opptatt av hvordan organisasjoner tilrettelegger for og tar i bruk det mangfoldet, blant annet hvordan det skapes like muligheter ut fra ulike utgangspunkt. Tilnærmingen er en videreføring og utdyping av tidligere forskning på likestilling i organisasjoner.

Barn og unges oppvekst og kompetanseutvikling: Innenfor forskningsfeltet om barn og unge i velferdsstaten er vi opptatt av barn og unge i barnehage, skole, fritid og i overgangen til arbeid. Eksempler på prosjekter innenfor dette området er forebyggende helsearbeid på videregående skole, likestilling og frie utdannings- og yrkesvalg.

I tillegg til forsknings- og utredningsarbeid arbeider vi også med evalueringsbistand og prosessledelse.