Det er sluppet et nytt nummer av UTMARK. Tema for dette nummeret er landskap, bruk og vern. «Landskap» er i følge den Europeiske landskapskonvensjonen «et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og samspillet mellom naturlige og/eller menneskeskapte faktorer».

Et av punktene i konvensjonen er at hver av partene forplikter seg til «å bedre kunnskapene om sine landskaper» (artikkel 6). Dette nummeret av Utmark bidrar nettopp til kunnskapsoppbygging om landskap, både tradisjonell bruk, forvaltningsprinsipper, nye brukergrupper i landskapet med mer.

Du finner UTMARK på http://www.utmark.org.