Østlandsforskning er et samfunnsfaglig forskningsinstitutt som driver anvendt oppdragsforskning og programforskning finansiert av Norges forskningsråd med flere. En del av prosjektporteføljen vår er programforskning og til enhver tid har vi ett eller flere prosjekter innenfor ulike programmer i Forskningsrådet. Dette gjelder nå for Sykefraværsprosjektet 2009-2012 og Fjellforskningsprosjektet 2011-2014 .

I tillegg kommer det vi kaller brukerstyrte prosjekter. Det betyr at Norges forskningsråd og andre finansieringskilder delfinansierer forsknings- og utviklingsprosjekter som gjennomføres av Østlandsforskning i nært samarbeid med brukerne i prosjektet. I slike prosjekter utvikles prosjektene i nær samhandling med brukerorganisasjoner, som f.eks i programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI).

Hoveddelen av forskningen vår er rent oppdragsbasert. Det betyr at vi konkurrerer om oppdrag som lyses ut av departementer, direktorater, fylkeskommuner, kommuner, næringslivsaktører og organisasjoner. I noen grad gjelder dette regionale oppdragsgivere og samarbeidspartnere i Oppland og Hedmark.