Politikken for å håndtere disse utfordringene er lite målretta og koordinert og i liten grad rettet mot fjellområdene som helhet/samfunn. Ennå er det i første rekke vernepolitikken som dominerer. Prosjektet har trehovedtemaer: (1) næringsutvikling innen reiseliv/rekreasjon og landbruk, (2) planlegging og forvaltning av verna områder og (3) deltakelse og innflytelse. Hovedmålet for prosjektet er å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for fjellpolitiske virkemidler innen og mellom disse temaene, som kan bidra til å styrke den næringsøkonomiske utviklinga i fjellområdene. Prosjektet har en tverrfaglig tilnærming og  en forskningsprosess i nær kontakt og samarbeid med praksisfeltet, det vil si de som problemstillingene direkte angår. Vi gjennomfører case studier i seks utvalgte kommuner i fjellområdene Hardangervidda (Tinn/Vinje), Jotunheimen/Breheimen/Reinheimen (Lom/Skjåk), Blåfjella-Skjækerfjella (Lierne) og Nord-Troms (Nordreisa). Prosjektet har ei nasjonal brukergruppe som har representanter bl.a. fra: Utmarkskommunenes Sammenslutning, Norges Fjellstyresamband, Fjellregionsamarbeidet, Rådet for nasjonalparkkommuner, Direktoratet for naturforvaltning, Statens Naturoppsyn og Statskog.

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Terje Skjeggedal, Østlandsforskning (Telefon: +47 99634048, E-post: terje.skjeggedal@ostforsk.no)

Thor Flognfeldt, Høgskolen i Lillehammer (E-post: thor.flognfeldt@hil.no)

Nina Gunnerud Berg, NTNU, Institutt for geografi (E-post: nina.gunnerud.berg@sv.ntnu.no)

Jan Åge Riseth, Norut Tromsø (E-post: jan.age.riseth@norut.no)

Camilla Sandström, Umeå Universitet (E-post: camilla.sandstrom@pol.umu.se)

Martin Price, University of Higlands and Islands (E-post: martin.price@perth.uhi.ac.uk)

Mannfred Perlik,, Monturban (perlik@nsl.ethz.ch)

Laurence A.G. Moss, International Amenity Migration Centre (E-post: lagmoss@telus.net)