Evaluering av landbruksutdanningen på videregående nivå og vurdering av behovet for fagskoler innen landbruk

Rapporten analyserer den landbruksrettede utdanningen i den videregående skolen og på fagskolenivå. Utdanningen er studert med basis i en undersøkelse av elevens egne vurderinger, informantintervjuer og andre kilder. Årsakene til at elever velger naturbruk er belyst, samt elevenes valg i løpet av utdanningen innen naturbruk. Hvilke valg elevene tar etter naturbruk er beskrevet. Sentrale spørsmål… Les mer »

Elevers kjennskap til naturbruksutdanning i Oppland

Oppland fylkeskommune har i forbindelse med prosjektet Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket (RULL) gjennomført en spørreundersøkelse blant elever ved 9. og 10. trinn i Oppland om deres kjennskap til naturbruksutdanningen. Østlandsforskning har bistått fylkeskommunen i arbeidet med å sette opp og sende ut undersøkelsen. Dette notatet er oppsummering av resultatene fra undersøkelsen.