Jaktutøvelse, jaktvaner og Tromsjegernes ønsker for forvaltning og regulering av jakt i Troms

Undersøkelsen presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse om jaktvaner blant jegere i Troms. Jegerne i Troms kan deles inn i tre hovedgrupper; fritidsjegere bosatt i byene (jakter vesentlig hønsefugl utenenfor nærmiljøet, innlandsjegere (jakter elg og småvilt i Indre Troms) og alt-mulig-jegere (jakter småvilt, pelsvilt og predatorer langs kysten og i nordfylket). I hovedsak må allmennhetens adgang… Les mer »