Reiselivets produksjonssystem. Funksjonell struktur, romlig organisering og distriktsbaserte reiselivsbedrifters utviklingsmuligheter

Rapporten gir innsikt i hvilke restruktureringsprosesser den norske reiselivsnæringen gjennomgår, og hvilke følger disse endringene kan få for reiselivet i distriktene. Prosjektet baserer seg på teori og empiri om restrukturering utviklet gjennom studier av andre næringer, noe som setter restruktureringsprosessene i reiselivet i perspektiv. De næringsmessige endringene i norsk reiseliv preges i stor grad av… Les mer »